Top(ภาษาไทย) > จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ > ประตูสวนดอก

ประตูสวนดอก

ประตูเมือง ด้านตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ อยู่ไกล้ๆโรงพยาบาลสวนดอก

Location of ประตูสวนดอก

Mapping ID : 1003