Top(ภาษาไทย) > จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ > ประตูสวนปรุง

ประตูสวนปรุง

ประตูรองด้านใต้ ของเมืองเชียงใหม่

Location of ประตูสวนปรุง

Mapping ID : 1004