Top(ภาษาไทย) > จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ > ่ประตูช้่างเผือก

่ประตูช้่างเผือก

ประตูเมืองด้านทิศเหนือ

Location of ่ประตูช้่างเผือก

Mapping ID : 1005