Top(ภาษาไทย) > จุดสังเกตของสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะ > สถานตรวจคนเข้าเมือง

สถานตรวจคนเข้าเมือง

สถานตรวจคนเข้าเมือง ให้บริการชาวต่างชาติ ที่ต้องการเอกสารการขออยู่ในประเทศ เช่น การขอต่อวีซ่า การแจ้งขออยู่ 90 วัน และ การขอเอกสารการกลับเข้าประเทศ

Location of สถานตรวจคนเข้าเมือง

Mapping ID : 1011