Top(ภาษาไทย) > ตลาด / ศูนย์การค้า > ตลาดวโรรส

ตลาดวโรรส

ตลาดวโรรส มีอีกชื่อหนึ่งว่า กาดหลวง เป็นตลาดใหญ่สุดในเชียงใหม่ มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่น อาหาร ผ้าพื้นเมือง ดอกไม้ ผลไม้ สินค้างานฝีมือของชาวเขา อาคารของตลาด มี สามชั้น ชั้นล่างสุึด ขายสินค้าพวกอาหาร ส่วนชั้นสอง และ ชั้นสาม ขายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม และ งานฝีมือ

Location of ตลาดวโรรส

Mapping ID : 1024