Top(ภาษาไทย) > สถานที่ท่องเที่ยว > น้ำพุร้อนสันกำแีพง

น้ำพุร้อนสันกำแีพง

น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นน้ำพุร้อนสารธารณะ ที่มีสวนสวยล้อมรอบ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ทางตะวันออก ประมาณ 40 กิโลเมตร ไกล้ๆกัน มีน้ำพุร้อนของเอกชนให้บริการ ชื่อน้ำพุร้อนรุ่งอรุณ

Location of น้ำพุร้อนสันกำแีพง

Mapping ID : 1038