Top(ภาษาไทย) > โรงแรม > Baan Klang Wiang Hotel

Baan Klang Wiang Hotel

บ้านกลางเวียงตั้ง อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปตลาดวันอาทิตย์ ร้านค้า ร้านอาหา...

Location of Baan Klang Wiang Hotel

Mapping ID : 455